Regulamin Sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

sklepu internetowego http://pilarus.pl

 I.             Postanowienia ogólne

1.            Sklep internetowy działający pod adresem www.pilarus.pl (dalej Sklep) stanowi własność PILARUS Paweł Nawrot , z siedzibą w Tokarni 190e, 26-060 Chęciny, NIP 9591371772, REGON 292894608, adres email: biuro@pilarus.pl, numer kontaktowy: 698 844 300.

 2.            Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.pilarus.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 3.            Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

 4.            Wszelkie ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.pilarus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 5.            Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient dokonał zamówienia. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach www.pilarus.pl w zakładce „Koszty przesyłki”.

 II.            Składanie i realizacja zamówień

 1.            Sklep  przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.pilarus.pl.

 2.            Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór produktu na stronie www.pilarus.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie „formularza zamówienia”, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.  66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 3.            Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź z serwisu Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 4.            Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w „formularzu zamówienia”, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

 5.            Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest na stronach www.pilarus.pl w opisie poszczególnych towarów i określany jest w dniach roboczych. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 6.            W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
III. Ochrona danych i polityka prywatności
1. Sklep jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
4. Sklep za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
5. Sklep za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 IV.          Przesyłka oraz płatność

 1.            Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta w sposób wskazany przez niego w chwili składania zamówienia. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sklep.

 2.            Do ceny produktu doliczana jest opłata obejmująca koszt przesłania przesyłki do Klienta. Wysokość opłaty zależna jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt przesyłki, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za dostawę lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronach www.pilarus.pl.

 3.            Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

4.            Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze osobistym, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na rachunek bankowy PILARUS Paweł Nawrot , z siedzibą w Tokarni 162, 26-060 Chęciny. lub z wykorzystaniem serwisu platnosci.pl (w tym karty płatnicze).

 V.          Zwrot towaru/odstąpienie od umowy

 1.            Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

 2.            Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 3.            W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 4.            Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

 5.            Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 6.            W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrot należnych Klientowi świadczeń zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób określony przez Klienta.

 7.            W celu ułatwienia Klientom dokonania zwrotu Sklep udostępnia na stronach www.pilarus.pl w zakładce ”Zwroty” formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8.            Zwrotu towarów należy dokonywać na adres PILARUS Paweł Nawrot , z siedzibą w Tokarni 162, 26-060 Chęciny.

 VI.           Reklamacje konsumenckie

 1.            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową.

 2.            W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 3.            Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4.            Reklamowane towary należy przesyłać na adres PILARUS Paweł Nawrot , z siedzibą w Tokarni 162, 26-060 Chęciny.

 5.            Reklamacja powinna zawierać informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie konsumenta, numer zamówienia oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

 6.            Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach www.pilarus.pl udostępniony został formularz reklamacji.

 7.            Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 8.            W przypadku składania reklamacji przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

VII. Postanowienia końcowe

 1.            Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym pilarus.pl. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 2.            W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

 3.            Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.pilarus.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2013.